Sampo Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Sampo Aktie: Analyser & Data

Sampo aktie är en av de mest intressanta investeringarna inom den nordiska försäkringssektorn. Sampo Oyj, som är noterat på Helsingforsbörsen under tickerkoden HLSE:SAMPO, har en lång historia och en stark närvaro i flera europeiska länder. Men vad är det som gör Sampo aktie så speciell? I denna artikel kommer vi att utforska företagets bakgrund, finansiella hälsa, utdelningspolitik, risker och möjligheter, samt framtidsutsikter.

Sampo Oyj: Företagsbakgrund och verksamhet

Sampo Oyj grundades 1909 och har sedan dess vuxit till att bli en av de ledande aktörerna inom skadeförsäkringsbranschen. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors och är verksamt i flera länder, inklusive Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen, Lettland och Storbritannien. Med cirka 13 973 anställda och en diversifierad portfölj av försäkringsprodukter och tjänster, är Sampo en betydande spelare på marknaden.

Verksamhetsområden

Sampo Oyj är organiserat i flera segment, var och en med sina egna specialiteter och marknadsfokus:

 • If: Det största segmentet inom Sampo, som erbjuder skadeförsäkringar i Norden och Baltikum.
 • Topdanmark: En ledande dansk försäkringsgivare.
 • Hastings: Ett brittiskt försäkringsbolag som fokuserar på bilförsäkringar.
 • Mandatum: Erbjuder livförsäkringar och kapitalförvaltningstjänster.
 • Holding: Inkluderar företagets investeringar och andra finansiella tillgångar.

Finansiell översikt och nyckeltal

För att förstå Sampo aktie bättre, är det viktigt att granska företagets finansiella hälsa. Sampo Oyj har ett marknadsvärde på cirka 20,3 miljarder euro och en aktiekurs på 40,40 euro. Företaget har haft en relativt stabil prisvolatilitet med en genomsnittlig veckorörelse på 2,4%.

Intäkter och kostnader

Under det senaste verksamhetsåret rapporterade Sampo intäkter på 8,68 miljarder euro. Kostnaden för intäkterna uppgick till 5,22 miljarder euro, vilket resulterade i en bruttovinst på 3,46 miljarder euro. Övriga kostnader, inklusive administrativa och försäljningskostnader, uppgick till 2,29 miljarder euro. Detta gav ett nettoresultat på 1,17 miljarder euro, med en bruttomarginal på 39,84% och en nettomarginal på 13,50%.

Skuldsättningsgrad

Sampo Oyj har en skuldsättningsgrad på 35,5%, vilket är relativt lågt jämfört med branschgenomsnittet. Detta indikerar att företaget har en sund finansiell struktur och god förmåga att hantera sina skulder.

Historisk prisprestanda

 • 52-veckors högsta: 43,55 euro
 • 52-veckors lägsta: 36,38 euro
 • 1-års förändring: -6,29%
 • 3-års förändring: 5,02%
 • 5-års förändring: -0,47%
 • Ändring sedan börsintroduktionen: 1 037,56%

Utdelningar och aktieägarvärde

Sampo Oyj har en stark tradition av att ge utdelningar till sina aktieägare. Den senaste utdelningen var 1,80 euro per aktie, betalbar den 7 maj 2024. Företaget har en aktuell utdelningsavkastning på 4,0% och en utdelningsandel på 69%. Denna stabila utdelningspolitik gör Sampo aktie attraktiv för investerare som söker regelbundna inkomster.

Risker och möjligheter

Som med alla investeringar finns det risker och möjligheter att överväga när det gäller Sampo aktie. En viktig riskfaktor är att företagets utdelning på 3,96% inte är väl täckt av kassaflöden. Detta kan innebära att företaget kan behöva justera sin utdelningspolitik i framtiden.

Marknadsförhållanden och konkurrens

Sampo verkar i en konkurrensutsatt marknad med flera starka aktörer. Försäkringsbranschen är också känslig för ekonomiska cykler och regulatoriska förändringar, vilket kan påverka företagets lönsamhet. Å andra sidan har Sampo en diversifierad portfölj och en stark marknadsposition, vilket ger företaget möjligheter att växa och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden.

Konkurrenter och marknadsposition

För att förstå Sampo Oyj:s marknadsposition är det viktigt att jämföra företaget med dess främsta konkurrenter. Några av de största konkurrenterna inkluderar:

 • Mandatum Oyj: Med ett marknadsvärde på 2,1 miljarder euro.
 • People’s Insurance Company (Group) of China: Med ett marknadsvärde på 224,6 miljarder HKD.
 • Cincinnati Financial: Med ett marknadsvärde på 18,2 miljarder USD.
 • Sompo Holdings: Med ett marknadsvärde på 3,3 biljoner JPY.

Sampo har en stark position på den nordiska marknaden, särskilt inom skadeförsäkring genom sitt segment If. Företaget har också en betydande närvaro i Storbritannien genom Hastings och i Danmark genom Topdanmark. Denna geografiska diversifiering hjälper Sampo att sprida sina risker och utnyttja tillväxtmöjligheter i olika regioner.

Framtidsutsikter för Sampo aktie

Framtiden ser ljus ut för Sampo aktie, med flera tillväxtmöjligheter och förväntade resultat som pekar på fortsatt framgång. Företagets intäkter förväntas växa med 4,74% per år, och de har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 3,7% under de senaste fem åren.

Förväntade resultat

Nästa rapporterade resultat förväntas den 7 augusti 2024. Historiskt sett har Sampo presterat väl över tid med en stabil intäkts- och resultatväxt. Företaget har också fått flera godkännanden från svenska Finansinspektionen för sin grupps partiella interna modell, vilket kan stärka deras finansiella position ytterligare.

Strategiska initiativ

Sampo har nyligen genomfört flera strategiska initiativ för att stärka sin marknadsposition och förbättra sin lönsamhet. Till exempel har Mandatum Oyj förvärvat 19,83% av Saxo Bank A/S från Sampo Oyj, vilket kan ge ytterligare intäktsströmmar och synergieffekter.

Teknologiska innovationer

Försäkringsbranschen genomgår en digital transformation, och Sampo är inget undantag. Företaget investerar i teknologiska innovationer för att förbättra kundupplevelsen, öka effektiviteten och minska kostnaderna. Dessa investeringar kan ge Sampo en konkurrensfördel och bidra till långsiktig tillväxt.

Sammanfattningsvis erbjuder Sampo aktie en intressant investeringsmöjlighet med en stark finansiell hälsa, stabil utdelningspolitik och goda framtidsutsikter. Genom att noggrant analysera företagets bakgrund, finansiella nyckeltal, risker och möjligheter kan investerare fatta välgrundade beslut och potentiellt dra nytta av Sampo Oyj:s fortsatta framgång.

Frågor och svar om Sampo aktie

I takt med att intresset för investeringar fortsätter att växa, blir information om specifika aktier allt viktigare för investerare. Sampo Oyj, en tungviktare inom skadeförsäkringsbranschen, står ofta i fokus för många som överväger att diversifiera sina portföljer. Nedan följer några av de mest efterfrågade frågorna om Sampo aktie, med syftet att ge en djupare förståelse för bolagets nuvarande position och framtidsutsikter.

Vad är Sampo Oyj och i vilka länder är de aktiva?

Sampo Oyj är ett företag inom skadeförsäkringsbranschen med verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen, Lettland och Storbritannien. Genom sina segment If, Topdanmark, Hastings, Mandatum och Holding erbjuder de ett brett utbud av försäkringsprodukter och tjänster.

Hur har Sampo Oyj:s aktiekurs presterat historiskt?

Sampo Oyj:s aktiekurs har under det senaste året minskat med 6,29%, men sett över en treårsperiod har aktien ökat med 5,02%. På fem år är förändringen dock marginellt negativ med -0,47%. Sedan börsintroduktionen har aktien ökat med imponerande 1 037,56%.

Vad kan sägas om Sampo Oyj:s utdelning?

Sampo Oyj har en aktuell utdelningsavkastning på 4,0% med en utdelningsandel på 69%. Företaget har en historia av att regelbundet öka sina utdelningar, vilket gör det till ett attraktivt val för utdelningsinvesterare.

Vilka är Sampo Oyj:s huvudkonkurrenter?

Bland Sampo Oyj:s huvudkonkurrenter finns Mandatum Oyj med ett marknadsvärde på 2,1 miljarder euro, People’s Insurance Company (Group) of China med ett marknadsvärde på 224,6 miljarder HKD, Cincinnati Financial med ett marknadsvärde på 18,2 miljarder USD och Sompo Holdings med ett marknadsvärde på 3,3 biljoner JPY.

Hur ser Sampo Oyj:s finansiella hälsa ut?

Sampo Oyj rapporterar intäkter på 8,68 miljarder euro med en bruttovinst på 3,46 miljarder euro. Bruttomarginalen ligger på 39,84% och nettomarginalen på 13,50%. Skuldsättningsgraden är 35,5%, vilket ger en bild av bolagets solida finansiella hälsa.