Sensys Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Sensys Aktie: Analyser & Data

Sensys aktie har blivit ett intressant ämne för många investerare som söker möjligheter inom trafiksäkerhetslösningar. Sensys Gatso Group, som är noterat på Stockholmsbörsen, har etablerat sig som en ledande aktör inom trafikövervakning och trafikhantering. Men vad innebär egentligen en investering i Sensys aktie? I denna artikel kommer vi att utforska företagets bakgrund, produkter, finansiella situation och framtidsutsikter för att ge en omfattande bild av vad en investering i Sensys aktie kan innebära.

Om Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group är ett svenskt företag som grundades 1982 och har sitt huvudkontor i Jönköping. Företaget är specialiserat på att utveckla och leverera avancerade trafiksäkerhetslösningar till både offentliga och privata aktörer. Genom åren har Sensys Gatso Group expanderat sin verksamhet och blivit en global spelare inom trafikövervakning.

Historik

Företaget startade som Sensys Traffic AB och fokuserade initialt på hastighetsövervakning. Med tiden har de breddat sitt produktutbud och förvärvat Gatso Beheer B.V., vilket ledde till bildandet av Sensys Gatso Group. Detta förvärv har stärkt företagets position och utökat deras marknadsnärvaro internationellt.

Verksamhetsområden

Sensys Gatso Group är verksamt inom flera områden av trafiksäkerhet och trafikhantering. Deras lösningar inkluderar hastighetsövervakning, rödljusövervakning, och automatisk trafikövervakning som tjänst (TRaaS). Dessa system används för att förbättra trafiksäkerheten och effektivisera trafikflödet i städer och på landsvägar.

Produkter och tjänster

Sensys Gatso Group erbjuder en rad olika produkter och tjänster som är utformade för att möta behoven hos både offentliga och privata kunder. Här är en översikt över några av deras viktigaste lösningar:

Hastighetsövervakning

Hastighetsövervakning är en av Sensys Gatso Groups kärnverksamheter. De erbjuder flera typer av system för att övervaka och kontrollera hastigheten på vägarna:

 • Fasta system: Dessa system är installerade på specifika platser och övervakar hastigheten kontinuerligt.
 • Portabla system: Mobila enheter som kan flyttas mellan olika platser för flexibel övervakning.
 • Fordonsmonterade system: Installerade i polisfordon för att övervaka hastigheten i realtid.
 • Smarta tunnelsystem: Används i tunnlar för att säkerställa att fordon håller sig inom hastighetsgränserna.
 • Sektionella hastighetsövervakningssystem: Mäter genomsnittshastigheten över en viss sträcka för att identifiera hastighetsöverträdelser.

Rödljusövervakning

Rödljusövervakning är en annan viktig del av Sensys Gatso Groups produktportfölj. Dessa system är utformade för att förbättra trafiksäkerheten vid korsningar genom att identifiera fordon som kör mot rött ljus. Systemen samlar in data och skickar överträdelser till relevanta myndigheter för vidare åtgärder.

Automatisk Trafikövervakning som Tjänst (TRaaS)

TRaaS är en tjänst som hanterar hela processen från installation till datainsamling och analys. Detta inkluderar:

 • Installation av övervakningsutrustning: Sensys Gatso Group ansvarar för att installera och underhålla övervakningssystemen.
 • Datainsamling och analys: Insamlad data analyseras för att identifiera trafikmönster och överträdelser.
 • Rapportering och åtgärder: Överträdelser rapporteras till myndigheter för vidare åtgärder.

Stopp- och varningssystem

Dessa system är speciellt utformade för skolbussar och skolzoner för att säkerställa att fordon stannar när skolbussar lastar av eller på elever. Systemen varnar även andra trafikanter om närvaron av skolbarn i området.

Fordonstillträdeskontroll

Sensys Gatso Group erbjuder även system för urban zonkontroll, lågutsläppszoner, och selektiv genvägskontroll. Dessa system används för att reglera tillträdet till specifika områden och säkerställa att endast behöriga fordon får tillträde.

Automatisk nummerplåtsigenkänning (ANPR)

ANPR-system används för att kontrollera fordon för vägduglighet, försäkring, registrering och skatter. De kan även spåra stulna fordon och fordon kopplade till nationell säkerhet.

Finansiell översikt

För att förstå Sensys aktie bättre är det viktigt att granska företagets finansiella situation. Sensys Gatso Group har en marknadsvärdering på cirka 864,78 miljoner SEK. Här är några nyckeltal och finansiella data som ger en bild av företagets ekonomiska hälsa:

 • P/E-tal (TTM): 42,13
 • EPS (TTM): 1,78
 • Omsättning (TTM): 635,31 miljoner SEK
 • Nettoresultat (TTM): 20,46 miljoner SEK
 • Avkastning på tillgångar (ROA): 2,89%
 • Avkastning på eget kapital (ROE): 3,40%
 • Vinstmarginal: 3,22%
 • Total skuld/eget kapital: 20,16%

Dessa siffror visar att Sensys Gatso Group har en stabil finansiell grund, även om vinstmarginalen är relativt låg. Företagets skuldnivå är hanterbar, vilket ger dem utrymme att investera i framtida tillväxtmöjligheter.

Aktiekurs och prestanda

Sensys Gatso Groups aktiekurs har visat en blandad prestanda över olika tidsperioder. Här är en översikt över aktiekursens utveckling:

 • 1 dag: -1,32%
 • 3 månader: +1,35%
 • 6 månader: +3,88%
 • År till datum (YTD): +3,26%
 • 1 år: +1,90%
 • 5 år: -44,33%

Den senaste aktiekursen var 75,00 SEK med en dagsvolym på 7 214 aktier. Aktiens högsta och lägsta pris under det senaste året har varit 88,80 SEK respektive 58,01 SEK. Denna variation indikerar att aktien kan vara volatil, vilket kan vara både en risk och en möjlighet för investerare.

Framtidsutsikter och tillväxtpotential

Sensys Gatso Groups framtidsutsikter ser lovande ut, särskilt med tanke på de nyligen tecknade kontrakten och företagets starka marknadsposition. Här är några av de viktigaste händelserna som kan påverka företagets framtida tillväxt:

 • Maj 2024: Ett femårigt kontrakt för rödljus- och hastighetsövervakning värt 73 miljoner SEK med staden Stratford i Connecticut, USA.
 • Februari 2024: Ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervakning med staden Newton, USA, värt cirka 100 miljoner SEK.
 • December 2023: Affärsvärlden rekommenderade köp av aktien baserat på en rekordhög orderbok och förväntad stark vinsttillväxt.

Dessa kontrakt indikerar att Sensys Gatso Group har en stark marknadsposition och goda tillväxtmöjligheter. Företaget har även satt upp finansiella mål för 2025 och ligger i linje med dessa enligt VD. Med nya kontrakt och förlängningar, särskilt i USA, ser framtiden ljus ut för Sensys Gatso Group.

Sensys aktie: en investering för framtiden

Så varför kan Sensys aktie vara en värdefull investering för framtiden? För det första har företaget en stark position inom en växande marknad för trafiksäkerhetslösningar. Deras breda produktportfölj och globala närvaro ger dem en konkurrensfördel. Dessutom har de nyligen tecknat flera betydande kontrakt som indikerar fortsatt tillväxt.

För det andra visar företagets finansiella data att de har en stabil grund att stå på. Även om vinstmarginalen är relativt låg, har de en hanterbar skuldnivå och goda möjligheter att investera i framtida tillväxt.

Slutligen, med tanke på de nyligen tecknade kontrakten och företagets starka marknadsposition, finns det goda skäl att tro att Sensys Gatso Group kommer att fortsätta växa och leverera värde till sina aktieägare. För investerare som söker exponering mot trafiksäkerhetslösningar kan Sensys aktie vara ett intressant alternativ att överväga.

Frågor och svar om Sensys Gatso Group Aktie

I takt med att allt fler investerare och intressenter riktar sina blickar mot företag som bidrar till ökad trafiksäkerhet, har Sensys Gatso Group visat sig vara en aktör att hålla ögonen på. Med en imponerande portfölj av trafiksäkerhetslösningar och en stark närvaro på den globala marknaden, är det inte konstigt att frågor kring företagets aktie dyker upp. Här följer några av de mest ställda frågorna för att ge en djupare insikt i Sensys Gatso Groups verksamhet och aktiens potential.

Vad är Sensys Gatso Group och vilka lösningar erbjuder de?

Sensys Gatso Group är ett svenskt företag som specialiserar sig på trafiksäkerhetslösningar och trafikinformatik. De erbjuder produkter och tjänster som hastighetsövervakning, rödljusövervakning, automatisk trafikövervakning som tjänst (TRaaS), stopp- och varningssystem för skolbussar och skolzoner, fordonstillträdeskontroll samt automatisk nummerplåtsigenkänning (ANPR).

Hur har Sensys Gatso Groups aktiekurs presterat den senaste tiden?

Aktiekursen för Sensys Gatso Group har visat en blandad prestanda med en liten uppgång på +1,35% under de senaste tre månaderna och +3,88% under de senaste sex månaderna. År till datum (YTD) har aktien ökat med +3,26%, men över en femårsperiod har den minskat med -44,33%.

Vilka stora kontrakt har Sensys Gatso Group nyligen tecknat?

Sensys Gatso Group har tecknat flera betydande kontrakt som stärker deras marknadsposition och tillväxtpotential. Bland dessa finns ett femårigt kontrakt värt 73 miljoner SEK för rödljus- och hastighetsövervakning med staden Stratford i Connecticut, USA, samt ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervakning med staden Newton, USA, värt cirka 100 miljoner SEK.

Vad säger de finansiella målen för 2025 om företagets framtidsutsikter?

Sensys Gatso Group har satt upp ambitiösa finansiella mål för 2025 och ligger i linje med dessa enligt företagets VD. Med en stark orderbok och flera nya kontrakt, speciellt i USA, pekar allt mot att företaget är väl positionerat för fortsatt tillväxt inom området för trafiksäkerhetslösningar.