Vivesto Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Vivesto Aktie: Analyser & Data

Vivesto aktie representerar ett företag som är djupt rotat inom läkemedelsindustrin, med en tydlig inriktning på att utveckla innovativa cancerbehandlingar. Vivesto AB, tidigare känt som Oasmia Pharmaceutical AB, grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige. Företaget är listat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista under ticker-symbolen VIVE. Med en stark forskningsportfölj och en ambition att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter, har Vivesto blivit ett namn att räkna med inom sitt område.

Vivesto AB: Företagsprofil och verksamhet

Vivesto AB är ett forsknings- och utvecklingsföretag som fokuserar på att skapa nya behandlingsalternativ för cancerpatienter. Företaget använder sina egna teknologiplattformar för att utveckla läkemedelsformuleringar med förbättrade egenskaper jämfört med befintliga alternativ. Målet är att minska biverkningar och öka den terapeutiska effekten.

Teknologiplattformar och mål

Vivesto har utvecklat flera teknologiplattformar som syftar till att förbättra läkemedelsleverans och effektivitet. Dessa plattformar möjliggör skapandet av läkemedel med förbättrade farmakokinetiska egenskaper, vilket innebär att läkemedlen kan vara mer effektiva och ha färre biverkningar. Företaget har en portfölj av projekt som riktar sig mot olika typer av cancer, med en särskild betoning på svårbehandlade former.

Produkter och projekt

En av Vivestos mest kända produkter är Apealea, ett läkemedel för behandling av äggstockscancer. Apealea har godkänts i flera länder och representerar en viktig milstolpe för företaget. Utöver Apealea har Vivesto flera andra projekt i olika utvecklingsstadier, inklusive läkemedel för behandling av bröstcancer och prostatacancer.

Finansiell översikt och aktiekurs

Vivesto har genomgått betydande finansiella utmaningar de senaste åren. Enligt den senaste rapporten från 31 mars 2024, har företaget följande nyckeltal:

 • Omsättning: 0 USD (TTM)
 • EBITDA: -6,141 tusen USD
 • Nettoresultat: -11,007 tusen USD
 • Totala tillgångar: 19,284 tusen USD
 • Totala skulder: 0 USD

Företaget har haft en negativ vinst per aktie (EPS) på -0,02 USD de senaste 12 månaderna. Trots dessa utmaningar har Vivesto en marknadskapitalisering på 15,9 miljoner USD och en aktiekurs på 0,03 USD per aktie.

Aktiekurs och marknadsdata

Vivestos aktiekurs har varierat kraftigt under det senaste året, med en 52-veckors spann mellan 0,02 och 0,09 USD. Aktiekursen stängde på 0,03 USD den senaste handelsdagen, vilket ger företaget ett marknadsvärde på cirka 15,9 miljoner USD. Genomsnittlig daglig handelsvolym är 703 000 aktier.

Ekonomiska utmaningar och åtgärder

Vivesto har genomfört flera åtgärder för att hantera sina ekonomiska utmaningar. Bland annat har företaget genomfört nedskrivningar av läkemedelsrelaterade tillgångar och avnoterat sin aktie från Frankfurtbörsen. Dessa åtgärder är en del av företagets strategi att fokusera sina resurser och optimera sin portfölj. Företaget har också genomfört kostnadsbesparingar och omstruktureringsåtgärder för att förbättra sin finansiella ställning.

Patent och forskningsinitiativ

Vivesto har en stark patentportfölj med totalt 62 dokumenterade patent, varav 47 är beviljade. Några av de mest framstående patenten inkluderar metoder för produktion av n-retinoylcysteinsyra alkylester, som har potential att förbättra cancerbehandlingar.

Pågående forskningsprojekt

Företaget har flera pågående forskningsprojekt som syftar till att utveckla nya och förbättrade cancerbehandlingar. Dessa projekt inkluderar prekliniska och kliniska studier av nya läkemedelskandidater. Vivestos forskningsinsatser är inriktade på att hitta nya sätt att behandla cancer och förbättra livskvaliteten för patienter.

Ledning och styrelse

Vivestos ledning består av erfarna personer inom läkemedelsindustrin. Här är en lista över några av de viktigaste medlemmarna i ledningen och styrelsen:

Ledning

 • Mikael Asp: Chief Technical Officer
 • Erik Kinnman: MD, Chief Executive Officer
 • Anders Blom: Chief Financial Officer & Executive Vice President
 • Robert Maiorana: Acting Chief Financial Officer
 • Mats Ohlsson: Vice President of Marketing and Sales

Styrelse

 • Grundare & Ordförande: Namn ej tillgängligt
 • Styrelseledamöter: Flera medlemmar, inklusive grundaren

Ledningen och styrelsen har en gedigen bakgrund inom läkemedelsutveckling och affärsstrategi, vilket ger företaget starkt ledarskap och riktning.

Framtida utsikter och potential

Trots de ekonomiska utmaningarna och de negativa finansiella resultaten, har Vivesto potential att återhämta sig genom sin starka forskningsportfölj och sina pågående kliniska prövningar. Företagets fokus på att utveckla nya cancerbehandlingar med förbättrade egenskaper kan leda till framtida framgångar och ökad aktieägarvärde.

Strategiska mål

Vivestos framtid är beroende av deras förmåga att framgångsrikt kommersialisera sina produkter och attrahera ytterligare investeringar. Fortsatta kliniska framgångar och strategiska partnerskap kommer att vara avgörande för företagets långsiktiga tillväxt och stabilitet. Företaget arbetar också aktivt med att utöka sin patentportfölj och forskningsinitiativ för att stärka sin position inom cancerbehandlingar.

Marknadsutsikter

Marknaden för cancerbehandlingar är stor och växande, vilket ger Vivesto möjligheter att expandera och nå nya höjder. Företagets teknologiplattformar och innovativa läkemedelsformuleringar kan potentiellt revolutionera cancerbehandlingen och ge företaget en konkurrensfördel.

Utmaningar och risker

Trots de lovande utsikterna finns det också utmaningar och risker. Utvecklingen av nya läkemedel är en kostsam och tidskrävande process, och det finns alltid risker för misslyckanden i kliniska prövningar. Dessutom kan regulatoriska hinder och konkurrens från andra företag påverka Vivestos framgång.

Sammanfattning

Vivesto aktie representerar ett företag med stor potential inom läkemedelsindustrin, särskilt inom cancerbehandlingar. Trots ekonomiska utmaningar och risker, har företaget en stark forskningsportfölj och en dedikerad ledning som arbetar för att uppnå långsiktig framgång. För investerare som är villiga att ta risker, kan Vivesto erbjuda en spännande möjlighet att vara en del av utvecklingen av framtidens cancerbehandlingar.

Frågor och svar om Vivesto aktie

I denna sektion dyker vi djupare in i detaljerna kring Vivesto aktie, ett bolag som har navigerat genom ekonomiska stormar men fortsätter att sträva efter innovation inom cancerbehandling. Vivesto, tidigare känt som Oasmia Pharmaceutical AB, står inför en rad utmaningar och möjligheter som speglar dess ambition att förändra cancerbehandlingens framtid. Här besvarar vi några av de mest pressande frågorna kring företagets aktie, dess ekonomiska situation och framtidsutsikter.

Vad är Vivesto AB och vilket fokus har företaget?

Vivesto AB är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom läkemedelsindustrin som inriktar sig på att utveckla nya behandlingsalternativ för patienter med svårbehandlad cancer. Företaget grundades 1999 och har sedan dess använt sina egna teknologiplattformar för att tillverka läkemedelsformuleringar med målet att minska biverkningar och utöka det terapeutiska området.

Hur har Vivestos ekonomiska prestanda varit det senaste året?

Vivesto har mött ekonomiska utmaningar, med en rapporterad omsättning på 0 USD och ett nettoresultat på -11,007 tusen USD för det senaste året fram till 31 mars 2024. Trots dessa utmaningar noteras företaget på Stockholmsbörsens Small Cap-lista med en marknadskapitalisering på 15,9 miljoner USD.

Vilka åtgärder har Vivesto vidtagit för att hantera sina ekonomiska utmaningar?

För att hantera sina ekonomiska utmaningar har Vivesto genomfört nedskrivningar av läkemedelsrelaterade tillgångar och avnoterat sin aktie från Frankfurtbörsen. Dessa åtgärder är en del av företagets strategi för att fokusera sina resurser och optimera sin portfölj för framtiden.

Vilka är de viktigaste produkterna och forskningsprojekten för Vivesto?

Ett av de mest framträdande projekten i Vivestos portfölj är Apealea, ett läkemedel för behandling av äggstockscancer. Utöver detta har företaget en stark patentportfölj med totalt 62 dokumenterade patent, varav 47 är beviljade, vilket inkluderar metoder för produktion av n-retinoylcysteinsyra alkylester för förbättrade cancerbehandlingar.

Vilka framtidsutsikter ser Vivesto för sin verksamhet och aktie?

Trots ekonomiska utmaningar och negativa finansiella resultat ser Vivesto potential för återhämtning genom sin starka forskningsportfölj och pågående kliniska prövningar. Företagets fokus på utveckling av nya cancerbehandlingar med förbättrade egenskaper kan leda till framtida framgångar och ökat aktieägarvärde. Fortsatta kliniska framgångar och strategiska partnerskap anses vara avgörande för företagets långsiktiga tillväxt och stabilitet.