Ortoma Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Ortoma aktie representerar ett svenskt företag som specialiserar sig på ortopediska kirurgiska produkter. Ortoma AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens First North-lista och har sitt huvudkontor i Göteborg. Företaget grundades år 2001 och leds av VD Linus Byström. Med ett marknadsvärde på cirka 289,3 miljoner kronor och en aktiekurs på 7,80 kronor per aktie, har Ortoma etablerat sig som en betydande aktör inom medicinteknikbranschen.

Ortomas produkter och tjänster

Ortoma erbjuder en rad innovativa produkter och tjänster inom ortopedisk kirurgi. Deras flaggskeppsprodukt, Ortoma Treatment Solution (OTS), är utformad för att stödja olika typer av ortopediska operationer, såsom höft-, knä-, rygg- och axeloperationer. OTS består av flera komponenter:

  • OTS Plan: En avancerad mjukvara som hjälper kirurger med preoperativ planering och postoperativ uppföljning. Genom att använda 3D-bilder och dataanalys kan kirurger noggrant planera operationer och förutsäga resultat.
  • OTS Guide: Ett intraoperativt navigationsverktyg som guidar kirurger att placera implantatet exakt i den preoperativt planerade positionen. Detta minskar risken för fel och förbättrar patientens återhämtning.
  • OTS Follow Up: Ett verktyg för postoperativ uppföljning genom lågdos datortomografi av leden. Detta möjliggör kontinuerlig övervakning av implantatets position och patientens återhämtning.

Ortomas produkter är designade för att förbättra precisionen och effektiviteten i ortopediska operationer, vilket kan leda till bättre patientresultat och minskade kostnader för sjukvården.

Finansiell översikt

Ortomas finansiella prestationer har varit blandade under de senaste åren. Företaget rapporterade en omsättning på 64,73 miljoner kronor för det senaste räkenskapsåret, med en bruttovinst på 21,57 miljoner kronor. Trots detta har företaget också rapporterat en nettoförlust på 23,12 miljoner kronor. Bruttomarginalen ligger på 33,33%, medan nettomarginalen är -35,71%. Det är värt att notera att Ortoma inte har någon skuldsättning, vilket innebär en skuldsättningsgrad på 0%.

Företagets finansiella situation återspeglar både dess potential och de utmaningar det står inför. Medan omsättningen och bruttovinsten visar på stark efterfrågan och effektivitet, indikerar nettoförlusten att företaget fortfarande har arbete kvar för att nå lönsamhet.

Aktiekurs och volatilitet

Aktiekursen för Ortoma har varit volatil under de senaste åren. Under de senaste 52 veckorna har aktiekursen varierat mellan 6,32 och 17,45 kronor. Beta-värdet för aktien är 0,82, vilket indikerar att aktien är något mindre volatil än marknaden som helhet. Under den senaste månaden har aktiekursen sjunkit med 11,76%, och under de senaste tre månaderna har den minskat med 24,27%. På årsbasis har aktiekursen ökat med 4,28%, men över en treårsperiod har den minskat med 67,50% och över fem år med 89,52%.

Denna volatilitet kan delvis förklaras av marknadens reaktioner på företagets finansiella rapporter och nyheter om produktutveckling. Investerare bör vara medvetna om att aktiekursen kan påverkas av både interna och externa faktorer, inklusive förändringar i marknadsförhållanden och konkurrenslandskapet.

Framtida tillväxt och risker

Ortomas framtida tillväxtmöjligheter ser lovande ut, med en förväntad årlig tillväxttakt på 62,81%. Företagets fokus på innovation och utveckling av avancerade teknologilösningar inom ortopedisk kirurgi kan ge det en konkurrensfördel på marknaden. Dock finns det betydande risker att beakta. En av de största riskerna är aktieutspädning, vilket kan påverka befintliga aktieägares andelar och företagets marknadsvärdering. Dessutom har företagets grundare sålt aktier vid flera tillfällen under det senaste året, vilket kan indikera osäkerhet eller behov av kapital.

För att hantera dessa risker behöver Ortoma fortsätta att investera i forskning och utveckling, samt stärka sina finansiella positioner genom strategiska partnerskap och kapitalanskaffning.

Jämförelse med konkurrenter

Ortoma konkurrerar med flera andra företag inom medicinteknikbranschen, inklusive Acarix, IRRAS, Nanexa och Phase Holographic Imaging. Jämfört med dessa företag har Ortoma en något högre marknadsvärdering än IRRAS och Nanexa, men ligger nära Acarix i marknadsvärde.

När det gäller produktutbud har Ortoma en unik position med sina avancerade lösningar för ortopedisk kirurgi. Medan konkurrenterna också erbjuder innovativa teknologier, har Ortoma fokuserat på att integrera preoperativ planering, intraoperativ navigering och postoperativ uppföljning i en sammanhängande lösning. Detta kan ge företaget en fördel när det gäller att attrahera kirurger och sjukhus som söker effektiva och precisa verktyg för ortopediska operationer.

Ortomas senaste nyheter och uppdateringar

Ortoma har nyligen släppt flera finansiella rapporter och uppdateringar. Första kvartalet 2024 visade på bättre än förväntade intäkter, men resultatet per aktie (EPS) var lägre än förväntat. Under 2023 överträffade företaget också intäktsförväntningarna, men EPS låg efter. Företaget har även presenterat ett nytt 3D-koncept för ortopedisk kirurgi vid AAHKS årliga möte i Dallas.

Dessa uppdateringar indikerar att Ortoma fortsätter att göra framsteg inom forskning och utveckling, samtidigt som det möter utmaningar när det gäller lönsamhet. Investerare bör hålla ett öga på företagets framtida rapporter och nyheter för att få en bättre förståelse för dess utveckling och potential.

En framtid inom ortopedisk innovation

Ortoma har potential att forma framtiden inom ortopedisk kirurgi genom sina innovativa lösningar och teknologier. Företagets fokus på att förbättra precisionen och effektiviteten i ortopediska operationer kan leda till bättre patientresultat och minskade kostnader för sjukvården. Med en stark tillväxtprognos och ett engagerat team kan Ortoma fortsätta att vara en ledande aktör inom medicinteknikbranschen.

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om de utmaningar och risker som företaget står inför. Genom att noggrant övervaka företagets finansiella prestationer och marknadsutveckling kan investerare fatta informerade beslut om Ortoma aktie. Med rätt strategi och fortsatt innovation kan Ortoma fortsätta att växa och erbjuda betydande långsiktig potential för sina aktieägare.

Frågor och svar om Ortoma aktie

I takt med att intresset för medicinteknik och ortopediska lösningar växer, står Ortoma AB i centrum för mångas uppmärksamhet. Som en ledande aktör inom utvecklingen av kirurgiska produkter, har Ortoma visat på en imponerande innovationsförmåga med sin Ortoma Treatment Solution. Här följer några av de mest efterfrågade frågorna kring företaget och dess aktie, för att ge en djupare förståelse för dess nuvarande position och framtidsutsikter.

Vad är Ortoma Treatment Solution (OTS)?

OTS är en produktserie utvecklad av Ortoma för att stödja kirurger under ortopediska operationer. Den inkluderar OTS Plan för preoperativ planering, OTS Guide för intraoperativ vägledning, och OTS Follow Up för postoperativ uppföljning, alla utformade för att förbättra resultat och effektivitet i ledimplantatkirurgi.

Hur har Ortomas finansiella prestation sett ut det senaste året?

Under det senaste räkenskapsåret rapporterade Ortoma en omsättning på 64,73 miljoner kronor och en bruttovinst på 21,57 miljoner kronor. Trots detta upplevde företaget en nettoförlust på 23,12 miljoner kronor, vilket speglar de utmaningar och investeringar företaget står inför.

Vad säger den senaste tidens aktiekursvolatilitet om Ortoma?

Ortomas aktiekurs har uppvisat en viss volatilitet, med prissvängningar mellan 6,32 och 17,45 kronor under de senaste 52 veckorna. Aktiens betavärde på 0,82 indikerar en lägre volatilitet jämfört med marknaden som helhet, men den senaste tidens nedgång på 11,76% under den senaste månaden visar på de risker som är förknippade med investeringar i företaget.

Vilka framtidsutsikter och risker finns för Ortoma?

Ortoma har en lovande tillväxtprognos med en förväntad årlig tillväxttakt på 62,81%. Dock kvarstår risker såsom aktieutspädning och en relativt låg marknadsvärdering. Företagets framtid hänger på dess förmåga att fortsätta innovera och effektivisera sina kirurgiska lösningar, samtidigt som det hanterar de ekonomiska utmaningarna.

Hur står sig Ortoma jämfört med sina konkurrenter?

Ortoma har en något högre marknadsvärdering jämfört med konkurrenter som IRRAS och Nanexa, men är jämförbar med Acarix. Detta positionerar Ortoma väl inom medicinteknikbranschen, tack vare dess fokus på ortopedisk kirurgi och innovativa lösningar som OTS. Dock är konkurrensen hård, och företagets långsiktiga framgång beror på dess förmåga att fortsätta utvecklas och differentiera sig från andra aktörer på marknaden.