Star Vault Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Star Vault Aktie: Analyser & Data

Star Vault Aktie representerar en andel i Star Vault AB (publ), ett svenskt företag som specialiserar sig på spelutveckling. Grundat 2005 och med huvudkontor i Malmö, har Star Vault blivit känt för sina hardcore PC-spel som Mortal Online och Mortal Online II. Dessa spel är inom sandbox-fantasygenren, där spelare kan utforska och interagera i en öppen spelvärld. Företaget erbjuder även Kitten’d, ett casual VR-spel för PC och Sony PlayStation. Star Vault Aktie handlas under symbolen SRVTF och har lockat en viss uppmärksamhet på aktiemarknaden.

Star Vaults aktieprestanda och marknadsvärde

Aktiekursen för Star Vault AB (publ) har visat en varierande prestanda över tid. Vid senaste stängning låg kursen på 0,0227 USD, vilket innebar en minskning med 0,44% för dagen. Under det senaste året har aktien haft en imponerande uppgång på 7,466.67%, vilket kan tyda på en stark tro från investerares sida. Dock, när man ser över en femårsperiod, har aktien minskat med 54,60%. Detta visar på en volatilitet som kan vara både en möjlighet och en risk för investerare.

Marknadsvärdet för Star Vault är cirka 8,369 miljoner USD. Detta är relativt litet jämfört med andra stora aktörer inom spelindustrin, men det ger också en indikation på potentialen för tillväxt. För att få en bättre förståelse av aktiens prestanda kan man jämföra den med OMX Stockholm 30 Index. Under det senaste året har Star Vaults aktie överträffat indexet, som ökade med 14,41%, medan Star Vault ökade med 7,466.67%. Däremot har företaget underpresterat jämfört med indexet sett över en femårsperiod.

Finansiella nyckeltal och resultat

När man analyserar Star Vaults finansiella nyckeltal framträder en komplex bild. Företaget har en negativ vinstmarginal på -113,08%, vilket innebär att det förlorar pengar på varje såld enhet. Detta är en betydande utmaning som företaget måste övervinna för att bli lönsamt. Avkastningen på tillgångar (ROA) är också negativ och uppgår till -24,98%. Detta visar att företaget inte effektivt använder sina tillgångar för att generera vinst.

Avkastningen på eget kapital (ROE) är -44,79%, vilket indikerar att aktieägarna förlorar värde på sina investeringar. Företagets totala intäkter för de senaste tolv månaderna (ttm) är 6,68 miljoner USD, medan nettoresultatet är -7,56 miljoner USD. Det utspädda resultatet per aktie (EPS) är -0,0000, vilket ytterligare understryker de ekonomiska utmaningar som Star Vault står inför.

Balansräkning och kassaflöde

En titt på Star Vaults balansräkning och kassaflöde ger ytterligare insikter i företagets ekonomiska hälsa. Enligt den senaste kvartalsrapporten (mrq) har företaget en total kassa på 1,39 miljoner USD. Detta är en viktig indikator på företagets likviditet och dess förmåga att hantera kortsiktiga finansiella åtaganden.

Företaget har ingen rapporterad skuldsättning i förhållande till eget kapital, vilket kan ses som positivt då det innebär att företaget inte är belastat med räntebetalningar. Dock är det hävstångsfria kassaflödet för de senaste tolv månaderna -4,62 miljoner USD, vilket indikerar att företaget har haft negativa kassaflöden under denna period. Detta är en utmaning som måste hanteras för att säkerställa långsiktig hållbarhet.

Bransch och konkurrenter

Star Vault verkar inom sektorn för kommunikationstjänster och tillhör industrin för elektroniska spel och multimedia. En av de största konkurrenterna inom samma bransch är Embracer Group AB (publ). Embracer Group har en marknadsvärdering på 33,194 miljarder SEK och en aktiekurs på 24,78 SEK. Företaget har haft en positiv utveckling med en ökning på 1,02%.

Jämfört med Embracer Group är Star Vault betydligt mindre, både i termer av marknadsvärde och aktiekurs. Detta innebär att Star Vault har en lång väg att gå för att nå samma nivå av marknadsdominans. Dock kan det också innebära att företaget har potential för snabb tillväxt om det lyckas kapitalisera på sina styrkor och övervinna sina svagheter.

Prestanda och avkastning

Prestandan för Star Vaults aktie kan analyseras genom att titta på olika tidsperioder. För det innevarande året (YTD) har aktien inte visat någon förändring. Detta kan tyda på en viss stabilitet, men också på en brist på tillväxt. Sett över tre år har aktien ökat med 67,57%, vilket är betydligt högre än OMX Stockholm 30 Index som ökade med 15,50% under samma period.

Denna ökning kan vara ett tecken på att investerare ser potential i företagets långsiktiga strategi och produktutbud. Dock är det viktigt att notera att denna typ av tillväxt ofta kommer med hög risk, särskilt för ett företag med negativa finansiella nyckeltal.

Framtidsutsikter för Star Vault

När man tittar på framtidsutsikterna för Star Vault är det viktigt att överväga både möjligheter och utmaningar. Företaget har en intressant produktportfölj inom spelindustrin, vilket kan locka en lojal användarbas. Mortal Online och Mortal Online II har båda fått positiva recensioner från spelare som uppskattar den öppna spelvärlden och de komplexa spelmekanikerna.

Trots detta står företaget inför betydande finansiella utmaningar. De negativa nyckeltalen och kassaflödena indikerar att företaget måste förbättra sin ekonomiska hälsa för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Detta kan innebära att man behöver hitta nya intäktsströmmar, minska kostnader eller omstrukturera verksamheten.

För investerare är det avgörande att noggrant övervaka företagets finansiella hälsa och marknadsutveckling. Med en stark produktlinje och en engagerad användarbas kan Star Vault ha potential att övervinna sina nuvarande utmaningar och fortsätta växa inom den konkurrensutsatta spelindustrin. Det är dock viktigt att vara medveten om de risker som är förknippade med att investera i ett företag med negativa finansiella nyckeltal.

Sammanfattningsvis, Star Vault Aktie erbjuder både möjligheter och risker för investerare. Medan företagets spelportfölj och marknadsnärvaro ger hopp om framtida tillväxt, måste de finansiella utmaningarna hanteras för att säkerställa långsiktig framgång.

Frågor och svar om Star Vault aktie

I takt med att intresset för spelindustrin och dess aktier växer, dyker det upp många frågor kring specifika bolag som Star Vault AB. Detta företag, med sin unika position inom hardcore PC-spel och VR-upplevelser, har fått mycket uppmärksamhet från investerare och spelentusiaster. Här följer några vanliga frågor och svar som kan ge en djupare förståelse för Star Vault och dess aktie.

Vad är Star Vault AB och vilka spel är de kända för?

Star Vault AB är ett svenskt spelutvecklingsföretag baserat i Malmö, grundat 2005. De är mest kända för sina spel Mortal Online och Mortal Online II, som är hardcore PC-spel inom sandbox-fantasygenren, samt Kitten’d, ett casual VR-spel för PC och Sony PlayStation.

Hur har Star Vault aktiens prestanda varit det senaste året?

Aktiekursen för Star Vault AB har haft en imponerande uppgång på 7,466.67% under det senaste året, trots en minskning med 0,44% vid senaste stängning.

Vilka är de största finansiella utmaningarna för Star Vault just nu?

Star Vault AB kämpar med flera finansiella utmaningar, inklusive en negativ vinstmarginal på -113,08%, en negativ avkastning på tillgångar på -24,98%, och en negativ avkastning på eget kapital på -44,79%. Dessutom har de rapporterat negativa kassaflöden under de senaste tolv månaderna.

Hur står sig Star Vault jämfört med OMX Stockholm 30 Index?

Jämfört med OMX Stockholm 30 Index har Star Vault AB haft en betydligt högre avkastning på ett år med en ökning på 7,466.67%. Dock har företaget underpresterat jämfört med indexet sett över en femårsperiod, där OMX Stockholm 30 Index har ökat med 70,14% medan Star Vaults aktie har minskat med 54,60%.

Vad kan framtiden tänkas hålla för Star Vault med tanke på deras nuvarande situation?

Med en stark produktlinje och en engagerad användarbas kan Star Vault AB ha potential att övervinna sina nuvarande finansiella utmaningar. Trots negativa nyckeltal har företaget visat stark aktieprestanda över det senaste året, vilket kan indikera en stark tro från investerare på företagets framtida potential. Det är dock viktigt för framtida investerare att noggrant övervaka företagets finansiella hälsa och marknadsutveckling.